سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2205تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 228mg/5ml1394/07/2648000
2205تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 228mg/5ml1394/02/2342000
2205تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 228mg/5ml1393/06/1637500
2205تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 228mg/5ml1392/05/1334500
2205تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 228mg/5ml1391/09/2626500
2205تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 228mg/5ml1390/08/0822000