جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
335تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 156mg/5ml1394/07/2648000
335تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 156mg/5ml1394/01/0842000
335تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 156mg/5ml1392/05/1337500
335تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 156mg/5ml1391/09/2629000
335تامين اجتماعي70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 156mg/5ml1390/08/0824000