يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1838تامين اجتماعي0سوسپانسيون - کلاريترومايسين - 125mg/5ml1392/07/230
1838تامين اجتماعيسوسپانسيون - کلاريترومايسين - 125mg/5ml1391/06/2860000