سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
246تامين اجتماعي0سوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1395/05/1243000
246تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1393/07/0239000
246تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1392/11/2734000
246تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1392/05/1323500
246تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1391/06/2818000
246تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1390/08/1015400