دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
242تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1393/07/0227000
242تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1392/11/2724000
242تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1392/05/1317000
242تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1391/06/2813000
242تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1390/08/109900