سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3849تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 50ML1393/07/0230000
3849تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 50ML1392/05/1322500
3849تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 50ML1390/08/1017500