جمعه 7 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2419تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 100ML1393/07/0248000
2419تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 100ML1392/05/1340000
2419تامين اجتماعي70سوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 100ML1390/08/1031000