چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16889تامين اجتماعي90سوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1394/07/256250000
16889تامين اجتماعي90سوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1393/06/249000000
16889تامين اجتماعي90سوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1393/06/249000000
16889تامين اجتماعي90سوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1393/03/207982000
16889تامين اجتماعي90سوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1392/05/157982000
16889تامين اجتماعي90سوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1391/07/183800000
16889تامين اجتماعي90سوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1390/10/183700000