سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1400تامين اجتماعي90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 200mg/5ml 30ML1393/07/1240000
1400تامين اجتماعي90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 200mg/5ml 30ML1392/05/1335000