چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2373تامين اجتماعي90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 100mg/5ml 30ML1393/07/1226000
2373تامين اجتماعي90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 100mg/5ml 30ML1393/03/2630000
2373تامين اجتماعي90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 100mg/5ml 30ML1392/08/1422000
2373تامين اجتماعي90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 100mg/5ml 30ML1392/05/1320000
2373تامين اجتماعي90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 100mg/5ml 30ML1391/10/1315500