سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
86تامين اجتماعي0سوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1395/05/1243000
86تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1394/01/0831000
86تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1393/07/0223500
86تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1392/05/1419500
86تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1391/09/2613000
86تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1390/08/1011000