يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
83تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 125mg/5ml 100ML1394/01/0830000
83تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 125mg/5ml 100ML1393/07/0217500
83تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 125mg/5ml 100ML1392/05/1415000
83تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 125mg/5ml 100ML1391/09/2610000
83تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 125mg/5ml 100ML1390/08/107700