پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
49تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آلومينيوم ام جي اس - Al225,Mg200,Si25 / 5ml1394/07/2628500
49تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آلومينيوم ام جي اس - Al225,Mg200,Si25 / 5ml1393/06/1625000
49تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آلومينيوم ام جي اس - Al225,Mg200,Si25 / 5ml1392/05/1422000
49تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آلومينيوم ام جي اس - Al225,Mg200,Si25 / 5ml1391/03/3014000
49تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آلومينيوم ام جي اس - Al225,Mg200,Si25 / 5ml1390/05/1110800