شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
46تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آلومينيوم هيدروکسايد - 320mg/5ml1394/07/0630000
46تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آلومينيوم هيدروکسايد - 320mg/5ml1392/05/1326000
46تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آلومينيوم هيدروکسايد - 320mg/5ml1391/06/2820000
46تامين اجتماعي70سوسپانسيون - آلومينيوم هيدروکسايد - 320mg/5ml1390/05/1110800