سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5تامين اجتماعي70سوسپانسيون - استامينوفن - 120mg/5ml1393/07/0226000
5تامين اجتماعي70سوسپانسيون - استامينوفن - 120mg/5ml1392/08/2021000
5تامين اجتماعي70سوسپانسيون - استامينوفن - 120mg/5ml1392/05/1314000
5تامين اجتماعي70سوسپانسيون - استامينوفن - 120mg/5ml1391/09/2611000
5تامين اجتماعي70سوسپانسيون - استامينوفن - 120mg/5ml1390/05/118400