جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
454تامين اجتماعي70الگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1394/07/1114000
454تامين اجتماعي70الگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1393/10/0612500
454تامين اجتماعي70الگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1392/05/1311000
454تامين اجتماعي70الگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1391/09/267500
454تامين اجتماعي70الگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1391/05/216200
454تامين اجتماعي70الگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1390/05/125400