يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
439تامين اجتماعي70الگزير - ديگوکسين - 0.05mg/ml 60ML1394/06/23260000
439تامين اجتماعي70الگزير - ديگوکسين - 0.05mg/ml 60ML1394/01/23246500
439تامين اجتماعي70الگزير - ديگوکسين - 0.05mg/ml 60ML1393/11/15260000
439تامين اجتماعي70الگزير - ديگوکسين - 0.05mg/ml 60ML1392/06/04246500
439تامين اجتماعي70الگزير - ديگوکسين - 0.05mg/ml 60ML1390/06/16105000