پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
430تامين اجتماعي70الگزير - دي سيکلومين - 10mg/5ml1392/05/1512500
430تامين اجتماعي70الگزير - دي سيکلومين - 10mg/5ml1391/09/269000
430تامين اجتماعي70الگزير - دي سيکلومين - 10mg/5ml1391/05/217500
430تامين اجتماعي70الگزير - دي سيکلومين - 10mg/5ml1390/05/126000