دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
177تامين اجتماعي70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1393/11/0416000
177تامين اجتماعي70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1393/10/0615000
177تامين اجتماعي70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1392/10/0313000
177تامين اجتماعي70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1392/05/139700
177تامين اجتماعي70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1391/09/267500
177تامين اجتماعي70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1391/05/086000
177تامين اجتماعي70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1390/05/124200