شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
135تامين اجتماعي70الگزير - بلادونا پي بي - -1393/06/1614000
135تامين اجتماعي70الگزير - بلادونا پي بي - -1392/05/1413000
135تامين اجتماعي70الگزير - بلادونا پي بي - -1391/09/2610000
135تامين اجتماعي70الگزير - بلادونا پي بي - -1391/03/237800
135تامين اجتماعي70الگزير - بلادونا پي بي - -1390/04/156500