يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10346تامين اجتماعي70کرم واژينال - ميکوسين - 50gr1394/08/1795000
10346تامين اجتماعي70کرم واژينال - ميکوسين - 50gr1393/07/1282000
10346تامين اجتماعي70کرم واژينال - ميکوسين - 50gr1392/09/1667000
10346تامين اجتماعي70کرم واژينال - ميکوسين - 50gr1392/07/0255000
10346تامين اجتماعي70کرم واژينال - ميکوسين - 50gr1391/03/2445000