دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1264تامين اجتماعي0کرم واژينال - تريپل سولفا - -1395/05/1250000
1264تامين اجتماعي70کرم واژينال - تريپل سولفا - -1392/08/2040000
1264تامين اجتماعي70کرم واژينال - تريپل سولفا - -1392/05/1331000
1264تامين اجتماعي70کرم واژينال - تريپل سولفا - -1391/12/2123000
1264تامين اجتماعي70کرم واژينال - تريپل سولفا - -1391/03/2318000
1264تامين اجتماعي70کرم واژينال - تريپل سولفا - -1390/06/0617000