چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1264تامين اجتماعي70کرم واژينال - تريپل سولفا - -1392/08/2040000
1264تامين اجتماعي70کرم واژينال - تريپل سولفا - -1392/05/1331000
1264تامين اجتماعي70کرم واژينال - تريپل سولفا - -1391/12/2123000
1264تامين اجتماعي70کرم واژينال - تريپل سولفا - -1391/03/2318000
1264تامين اجتماعي70کرم واژينال - تريپل سولفا - -1390/06/0617000