شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
353تامين اجتماعي0کرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1395/05/13170000
353تامين اجتماعي70کرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1392/11/01120000
353تامين اجتماعي70کرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1392/05/13100000
353تامين اجتماعي70کرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1391/12/2180000
353تامين اجتماعي70کرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1391/03/2370000
353تامين اجتماعي70کرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1387/09/0655000