يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10877تامين اجتماعي70کرم موضعي - آنژي پارس - -1393/07/12150000
10877تامين اجتماعي70کرم موضعي - آنژي پارس - -1391/03/24692000