يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10877تامين اجتماعي70کرم موضعي - آنژي پارس - -1393/07/12150000
10877تامين اجتماعي70کرم موضعي - آنژي پارس - -1391/03/24692000