پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1128تامين اجتماعي70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 500G1393/07/12240000
1128تامين اجتماعي70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 500G1392/05/13210000
1128تامين اجتماعي70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 500G1391/12/21160000
1128تامين اجتماعي70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 500G1390/04/28130000