شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1130تامين اجتماعي70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1393/07/1233000
1130تامين اجتماعي70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1392/05/1330000
1130تامين اجتماعي70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1391/12/2122000
1130تامين اجتماعي70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1390/04/1918000