پنجشنبه 23 آبان 1398    |    Thursday, November 14, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
546تامين اجتماعي70کرم موضعي - فلوسينولون استونايد - 0.25 %1396/09/1818000
546تامين اجتماعي70کرم موضعي - فلوسينولون استونايد - 0.25 %1394/08/0615000
546تامين اجتماعي70کرم موضعي - فلوسينولون استونايد - 0.25 %1393/08/0314000
546تامين اجتماعي70کرم موضعي - فلوسينولون استونايد - 0.25 %1392/05/1310500
546تامين اجتماعي70کرم موضعي - فلوسينولون استونايد - 0.25 %1391/12/218000
546تامين اجتماعي70کرم موضعي - فلوسينولون استونايد - 0.25 %1391/06/286700
546تامين اجتماعي70کرم موضعي - فلوسينولون استونايد - 0.25 %1390/06/074600