شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1134تامين اجتماعي70پماد چشمي - سيمپل اي - -1392/05/166200
1134تامين اجتماعي70پماد چشمي - سيمپل اي - -1390/12/084600