جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1134تامين اجتماعي70پماد چشمي - سيمپل اي - -1392/05/166200
1134تامين اجتماعي70پماد چشمي - سيمپل اي - -1390/12/084600