پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
588تامين اجتماعي70پماد چشمي - جنتامايسين - 3g /g1394/02/1313000
588تامين اجتماعي70پماد چشمي - جنتامايسين - 3g /g1392/05/216800
588تامين اجتماعي70پماد چشمي - جنتامايسين - 3g /g1390/12/085100