يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
202تامين اجتماعي70پماد موضعي - کالاندولا - 15mg1394/08/1740000
202تامين اجتماعي70پماد موضعي - کالاندولا - 15mg1393/07/1235000
202تامين اجتماعي70پماد موضعي - کالاندولا - 15mg1392/09/1630000
202تامين اجتماعي70پماد موضعي - کالاندولا - 15mg1392/02/0326000
202تامين اجتماعي70پماد موضعي - کالاندولا - 15mg1391/03/0120000