سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1381تامين اجتماعي70پماد موضعي - آلفا - 30g1392/07/02115000
1381تامين اجتماعي70پماد موضعي - آلفا - 30g1392/02/1645000
1381تامين اجتماعي70پماد موضعي - آلفا - 30g1385/04/1139500