يکشنبه 3 شهريور 1398    |    Sunday, August 25, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
60410تامين اجتماعي70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - Combined1394/11/031333
60410تامين اجتماعي70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - Combined1392/12/031133