دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
60410تامين اجتماعي70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - Combined1394/11/031333
60410تامين اجتماعي70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - Combined1392/12/031133