سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1251تامين اجتماعي70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1394/07/2620000
1251تامين اجتماعي70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1393/10/0618700
1251تامين اجتماعي70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1392/12/0317000
1251تامين اجتماعي70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1392/05/1313500
1251تامين اجتماعي70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1391/12/2110000
1251تامين اجتماعي70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1391/03/068500
1251تامين اجتماعي70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1390/05/226500