يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
923تامين اجتماعي70پماد موضعي - نيستاتين - 100/000u/g1392/05/1314800
923تامين اجتماعي70پماد موضعي - نيستاتين - 100/000u/g1390/03/028000