چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
923تامين اجتماعي70پماد موضعي - نيستاتين - 100/000u/g1392/05/1314800
923تامين اجتماعي70پماد موضعي - نيستاتين - 100/000u/g1390/03/028000