پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
807تامين اجتماعي70پماد موضعي - منتول سالسيلات - -1394/05/0726900
807تامين اجتماعي70پماد موضعي - منتول سالسيلات - -1392/11/0824000
807تامين اجتماعي70پماد موضعي - منتول سالسيلات - -1392/05/1310800
807تامين اجتماعي70پماد موضعي - منتول سالسيلات - -1391/12/218000
807تامين اجتماعي70پماد موضعي - منتول سالسيلات - -1390/06/065700