شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
533تامين اجتماعي70پماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1394/07/06220000
533تامين اجتماعي70پماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1393/06/16180000
533تامين اجتماعي70پماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1392/06/05120000
533تامين اجتماعي70پماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1391/12/12156000
533تامين اجتماعي70پماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1391/05/10150000
533تامين اجتماعي70پماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1390/04/22145000