جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
192تامين اجتماعي70پماد موضعي - کلسيپوتريول - 50 mcg/g (30g)1392/12/280
192تامين اجتماعيپماد موضعي - کلسيپوتريول - 50 mcg/g (30g)1391/01/07230000