شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
183تامين اجتماعي70پماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1393/11/1525000
183تامين اجتماعي70پماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1392/06/1222000
183تامين اجتماعي70پماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1392/05/1314700
183تامين اجتماعي70پماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1391/12/2110500
183تامين اجتماعي70پماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1390/06/067700