شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
389تامين اجتماعي70قطره بيني - دسموپرسين استات - 0.1mg/ml1393/04/310
389تامين اجتماعي70قطره بيني - دسموپرسين استات - 0.1mg/ml1390/10/0752200