يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1024تامين اجتماعي70قطره گوش - پلي ميکسين ان اچ - -1392/07/2317000
1024تامين اجتماعي70قطره گوش - پلي ميکسين ان اچ - -1391/09/2613500