شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1345تامين اجتماعي70قطره خوراکي - سنکل - 30ml1394/08/1755000
1345تامين اجتماعي70قطره خوراکي - سنکل - 30ml1393/07/1248000
1345تامين اجتماعي70قطره خوراکي - سنکل - 30ml1392/09/1640000
1345تامين اجتماعي70قطره خوراکي - سنکل - 30ml1392/07/0233000
1345تامين اجتماعي70قطره خوراکي - سنکل - 30ml1391/03/0626000