چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1343تامين اجتماعي70قطره خوراکي - پروستاتان - 30ml1394/08/1760000
1343تامين اجتماعي70قطره خوراکي - پروستاتان - 30ml1393/07/1252000
1343تامين اجتماعي70قطره خوراکي - پروستاتان - 30ml1392/09/1645000
1343تامين اجتماعي70قطره خوراکي - پروستاتان - 30ml1392/07/0240000
1343تامين اجتماعي70قطره خوراکي - پروستاتان - 30ml1391/03/0743000