يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
611تامين اجتماعي70قطره خوراکي - گريپ واتر - 120ml1393/07/1250000
611تامين اجتماعي70قطره خوراکي - گريپ واتر - 120ml1392/09/1640000
611تامين اجتماعي70قطره خوراکي - گريپ واتر - 120ml1392/02/1623000
611تامين اجتماعي70قطره خوراکي - گريپ واتر - 120ml1391/04/2417000
611تامين اجتماعي70قطره خوراکي - گريپ واتر - 120ml1391/03/2115000