يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1320تامين اجتماعي70قطره خوراکي - کارمينت - 30ml1394/08/1732500
1320تامين اجتماعي70قطره خوراکي - کارمينت - 30ml1393/10/1728000
1320تامين اجتماعي70قطره خوراکي - کارمينت - 30ml1392/09/1624000
1320تامين اجتماعي70قطره خوراکي - کارمينت - 30ml1392/07/0220000