يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1320تامين اجتماعي70قطره خوراکي - کارمينت - 30ml1394/08/1732500
1320تامين اجتماعي70قطره خوراکي - کارمينت - 30ml1393/10/1728000
1320تامين اجتماعي70قطره خوراکي - کارمينت - 30ml1392/09/1624000
1320تامين اجتماعي70قطره خوراکي - کارمينت - 30ml1392/07/0220000