چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1290تامين اجتماعي70قطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15ml1393/04/2118000
1290تامين اجتماعي70قطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15ml1392/05/1414000
1290تامين اجتماعي70قطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15ml1391/10/109000
1290تامين اجتماعي70قطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15ml1391/03/175500
1290تامين اجتماعي70قطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15ml1390/12/175000